Aanlynkursusse Online Courses Website Header R9 11zon

Papierwerk & Admin | Paperwork & Admin

Papierwerk & Admin
Paperwork & Admin

Papierwerk is belangrik!
Paperwork is important!

Belangrike Admin
Important Admin

Ons verstaan dat die bestuur van jou skool vir jou belangrik is en dat daar onvermydelike administratiewe take is wat gedoen moet word. Ons poog om jou by te staan in jou administratiewe pligte deur jou die gereedskap te voorsien om jou administratiewe lewe makliker te maak.

We understand that running your school is important to you and there are unavoidable administrative tasks that need to be done.
We aim to assist you in your administrative duties by providing you with the tools to make your administrative life easier.

Administratiewe produkte beskikbaar | Administrative Products Available

Administratiewe produkte beskikbaar
Administrative Products Available

Aanlynkursusse Teacehrs Admin 11zon

Jaarlikse Administratiewe Subskripsie
Administrative Annual Subscription

Jaarlikse lidmaatskap wat jou toegang gee tot al jou skool se beleide, administratie, HR en kontrakte. Sal reg deur die jaar opdateer word. Subskripsie geldig vanaf 1/1-31/12 (Jaarliks hernubaar)

Annual membership which gives you access to all your school’s policies, administration, HR and contracts. Will be updated right through the year. Subscription valid from 1/1-31/12 (Renewable Yearly)

Complete HR Combo

This Bundle Includes:

 • Onderwysers-evalueringspakket | Teachers Evaluation Package
 • Parental Contract Pack
 • Teachers / Employee Contract | Agreement Pack

HR Contract Combo

This Bundle Includes:

Parental Contract Pack

Teachers / Employee Contract & Agreement Pack

Teachers / Employee Contract | Agreement

This contract (5 Page Editable Word Document) is aimed at new or existing Staff at your School. It covers numerous sections including the Legal Requirements.

Parental Contract Agreement

This contract (7 Page Editable Word Document) is aimed at new or existing parental applications. It covers numerous sections including the POPI Act.

Onderwysers-evalueringspakket | Teachers Evaluation Package

Onderwysers-evalueringspakket
Teachers Evaluation Package

Lei jy ‘n span of stel jy belang in jou eie professionele groei? Om tyd te neem om vordering te evalueer is die sleutel tot die lewering van kwaliteit onderrig en -sorg aan die kinders en gesinne wat jy dien.
Whether you’re leading a team or interested in your own professional growth, taking some time to evaluate progress is key to delivering quality teaching and care to the children and families you serve.</ strong>

Kleuters Wat Byt Admin Pakket | Toddlers That Bite Admin Pack

Kleuters Wat Byt Admin Pakket
Toddlers That Bite Admin Pack

In hierdie pakket voorsien ons jou van die vier sleuteldokumente wat met byt verband hou: (Kan as ‘n selfstandige administratiewe hulpmiddel gebruik word)

 1. Skole bytbeleid (Bewerkbare Word-dokument)
 2. Voorbeeldbrief aan ouers oor die skole se bytbeleid (Redigeerbare Woorddokument)
 3. Voorvalverslagvorm (PDF)
 4. Kontrolelys vir die reaksie op byt in vroeë kinderjare-omgewings (PDF)

In this pack we supply you with the four key documents related to biting: (Can be used as a standalone Administrative tool)

 1. Schools biting policy (Editable Word Document)
 2. Sample letter to parents regarding the schools biting policy (Editable Word Document)
 3. Incident report form (PDF)
 4. Checklist for Responding to Biting in Early Childhood Environments (PDF)

Indiensopleiding | In-Service Training

Indiensopleiding
In-Service Training

Ons bied ‘n verskeidenheid indiensopleidingspakkette aan. Versprei oor ‘n tydperk van 12 of 6 sessies. (Kies Afrikaans of Engels
We offer a variety of in-service training packages. Spread over a 12 or 6-session period. (Choose from Afrikaans or English)

School Readiness Assessment

This innovative, 18 Page, school readiness test is typically taken by the end of Grade R to determine whether a child is ready for the formal work and workload of Grade 1. It will determine a learner’s level of functioning.

For the School Readiness short course, please click here: https://aanlynkursusse.com/school-readiness/

*This document is available FREE in the School Readiness Short Course

Teachers Self Care Journal

Our Exclusive Self Care Journal has been crafted by teachers, for teachers. We know the stress and often anxiety that being a teacher comes with, YOU need to also take care of YOU! Empty cups can’t fill other cups!

2024 Teacher Planner (Digital Download)

2024 Teacher Planner
(Digital Download)

Our unique 285 Page Planner contains everything you need to plan 2024! PDF Ready to Print

Cheesy Lunchbox Notes

Make your child’s school lunchboxes extra special. 24 Cheesy lunchbox notes
Ready to print

©Aanlynkursusse 2024 | Powered by Your Web Your Way

©Aanlynkursusse 2024
Powered by Your Web Your Way
Pikkewyntjies LOGO 11zon

Pikkewyntjies Kleuterskool

logo

Our Family Daycare

Our method of teaching is a “hands-on” approach. Children, as most people, learn easiest and have more fun when they learn through their senses and by experiences.

Wonderwerkies Speelgroep 11zon

Wonderwerkies Speelgroepie

Ons streef daarna om vir elke kleuter ‘n tweede huis te wees waar ons die liefde vir Jesus kweek 🌸

The Playhouse Logo

The Playhouse - Speelskool

Speelskool geleë in Glen Marais, Kempton Park. Huislike atmosfeer, klein klassies. Kleuters 2 jaar +

POPUP Gesondheid Veiligheid en Higiëne in die Voorskool

Gesondheid, Veiligheid en Higiëne in die Voorskool | Kort Kursus

Met kinderveiligheid wat al hoe belangriker word, word die rol van die voorskoolse onderwyser ook groter om te verseker dat kinders in ‘n veilige omgewing is. Hierdie kursus dien as ‘n inleiding tot gesondheid, veiligheid en higiëne in die voorskool met wenke en bestepraktykriglyne om jou te help om ‘n veilige, gesonde en higiëniese voorskoolse omgewing te skep en te bestuur. (Formele, redigeerbare beleid sal afsonderlik beskikbaar wees vir aankoop.)

Health, Safety and Hygiene in the Preschool | Short Course

With child safety becoming ever more important, the role of the preschool teacher is ever increasing to ensure that children are in a safe environment. This course serves as an introduction to Health, Safety and Hygiene in the Preschool. With tips and best practice guidelines to assist you in creating and managing a safe, healthy & hygienic preschool environment, this course also includes guidelines on your sick policy. (Formal, editable policy will be available separately for purchase)

Maths in preschool 11zon

Wiskunde in die voorskool | Kortkursus

In die Wiskunde in die voorskool – Kortkursus kyk ons na die belangrikheid van getalbegrip, maar ook na die waarde van telrympies en ander patrone. Ons bespreek watter ander wiskundige vaardighede nóg van belang is en hoe om wiskunde in die voorskoolse klas prakties toe te pas.

Mathematics in the Preschool | Short Course

In the Mathematics in the Preschool Short Course we look at the importance of understanding numbers, but also at the value of counting rhymes and other patterns. We discuss which other mathematical skills are important and how to apply mathematics in the preschool classroom practically.

droomland

Droomland Christian Edu Care Centre

At Droomland Christian Educare Centre we believe in DREAMS

We nurture the firm belief that every child is unique in their own way. We can never replace Mommy and Daddy, but we undertake that while they are with us, we will love them as our own.

We will take care of them and encourage them to explore and learn new things. They will get healthy and nutritious food prepared with love. We will always comfort them when they are upset and crying and try and understand. We believe there is no better sound than kids laughing, and thus we strive to make them laugh and be happy all the time.

K&C LOGO 2023

Kidz & Crayonz Private Pre-School

Kidz & Crayonz is an architecturally designed, purpose built Pre-School, meaning the children’s best interests were at the heart of this project. This is very much reflected in its luxurious, child friendly layout and in the many extra features throughout the school. We created a ‘home away from home’ atmosphere in a relaxed, fun & safe environment.

Papierwerk & Admin

Ons bou ons reeks administratiewe dokumentasie wat jou sal bystaan in jou pligte as skoolhoof/spanleier. Ons reeks word uitgebrei om sleuteldokumentasie te verskaf wat nodig mag wees in jou daaglikse uitvoering van jou pligte.

Nou beskikbaar: Onderwysers-evalueringspakket | Onderwysers/Werknemerkontrak | Ouer – Skoolkontrak

Paperwork & Admin

We are building our range of administrative documentation that will assist you in your duties as principal/team leader. Our range is being expanded to provide key documentation that may be required in your day-to-day performance of your duties.

Now available: Teachers Evaluation Package | Teachers/Employee Contract | Parental – School Contract

Indiensopleiding

Maandelikse indiensopleiding vir jou en jou personeel met uiteenlopende onderwerpe wat die basiese beginsels van voorskoolse onderwys dek.
Relevante, insiggewende inhoud, aangebied in 25-50min videosessies.
Beskikbaar in ‘n 6 & 12-maande-sessiepakket of maandeliks. Hierdie kursusse sal elke maand beskikbaar wees vir jou/jou onderwysers om te gebruik.
Aflaaibare en drukbare opleidingbywoningsblad vir elke les.
Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan met ‘n rekenaar, tablet of selfoon vriendelik.

Dit is vir ‘n maksimum van 12 opvoeders. ‘n Lys van opleidingsgangers moet aan Aanlynkursusse gestuur word vir rekordhoudingdoeleindes.

In-Service Training

Monthly in-service training for you and your staff with varied topics covering the basics of preschool education.
Relevant, up-to-date informative content, presented in 25-50min video sessions.
Available in a 6 & 12-Month Session Pack or Monthly. These courses will be available each month for you/your teachers to use.
Downloadable and printable training attendance sheet for each lesson.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

This is for a maximum of 12 educators. A list of training attendees has to be forwarded to Aanlynkursusse for record keeping purposes.

Kort Kursusse

Ons bied ‘n reeks aanlyn kortkursusse aan wat spesifiek op pre-primêre onderwysers en versorgers gerig is. Met maklik om te volg lesinhoud (met video) wat jy in jou eie tyd en jou eie tempo kan voltooi. Jy sal ‘n digitale sertifikaat van voltooiing ontvang wat sy eie unieke reeksnommer het.

Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan verkry word met ‘n rekenaar, tablet of selfoon.

Short Courses

We offer a range of online short courses aimed specifically at pre-primary teachers and care-givers.

Easy to follow lesson content with video that you can complete in your own time and at your own pace. You will receive a digital certificate of completion that has its own unique serial number.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

Lys jou skool.

Vir slegs R45 per maand (2 maande gratis by annulering) kan jy jou skool op ons webwerf lys.

List your school.

 For only R45 per month (2 months free when paying annually), you can list your school on our website.

Aanlynkursusse Effective Communication 11zon

Effektiewe Kommunikasie met Ouers
Kort Kursus

Hierdie kort kursus het ten doel om onderwysers toe te rus met noodsaaklike strategieë vir effektiewe kommunikasie met ouers. Effektiewe kommunikasie bevorder positiewe verhoudings tussen onderwysers en ouers, wat lei tot beter ondersteuning vir leerders en ‘n meer bevorderlike leeromgewing. Hierdie kursus dek verskeie kommunikasiemetodes, strategieë om moeilike gesprekke te hanteer, en wenke om vertroue en verhouding met ouers te bou.

Effective Communication with Parents
Short Course

This short course aims to equip teachers with essential strategies for effective communication with parents. Effective communication fosters positive relationships between teachers and parents, leading to better support for students and a more conducive learning environment. This course will cover various communication methods, strategies for handling difficult conversations, and tips for building trust and rapport with parents.