4.86
(7 Ratings)

Effektiewe Kommunikasie met Ouers | Kortkursus

Categories: Afrikaanse Kursusse
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Hierdie kort kursus het ten doel om onderwysers toe te rus met noodsaaklike strategieë vir effektiewe kommunikasie met ouers. Effektiewe kommunikasie bevorder positiewe verhoudings tussen onderwysers en ouers, wat lei tot beter ondersteuning vir leerders en ‘n meer bevorderlike leeromgewing. Hierdie kursus dek verskeie kommunikasiemetodes, strategieë om moeilike gesprekke te hanteer, en wenke om vertroue en verhouding met ouers te bou.

Kursusinhoud:

Hoofstuk 1: Belangrikheid van ouer-onderwyser kommunikasie

Les 1: Die belangrikheid van effektiewe kommunikasie tussen onderwysers en ouers

Les 2: Die voordele van gereelde kommunikasie vir leerdersukses

Les 3: Die impak van positiewe ouer-onderwyser-verhoudings op akademiese prestasie en leerdergedrag

Hoofstuk 2: Kommunikasiekanale en gereedskap

Les 1: ‘n Kort blik op verskeie beskikbare kommunikasiekanale

Les 2: Hoe om die mees geskikte kommunikasie-instrument vir verskillende situasies te kies

Hoofstuk 3: Vertroue en verstandhouding bou

Les 1: Strategieë om vertroue en verhouding met ouers te vestig

Les 2: Effektiewe luistervaardighede om ouer se bekommernisse en perspektiewe te verstaan

Les 3: Kweek empatie en begrip in kommunikasie-interaksies

Hoofstuk 4: Hanteer moeilike gesprekke

Les 1: Benaderings om sensitiewe onderwerpe of uitdagende situasies met ouers aan te spreek

Les 2: Wenke om professionaliteit en empatie te handhaaf tydens moeilike gesprekke

Les 3: Rolspeloefeninge om algemene ouerbekommernisse of konflikte te hanteer

Hoofstuk 5: Samewerking en vennootskap

Les 1: Aanmoediging van ouerbetrokkenheid by hul kind se opvoeding

Les 2: Strategieë om samewerking tussen onderwysers en ouers te bevorder om leer te ondersteun

Les 3: Erkenning en viering van ouerbydraes tot die opvoedkundige proses

Hoofstuk 6: Deurlopende verbetering en terugvoer

Les 1: Soek terugvoer van ouers om kommunikasie- en onderrigpraktyke te verbeter

Les 2: Besin oor kommunikasie-ervarings en identifisering van areas vir groei

Les 3: Vestiging van ‘n kultuur van oop kommunikasie en voortdurende verbetering

Show More

Course Content

Hoofstuk 1: Belangrikheid van ouer-onderwyser kommunikasie

  • Les 1: Die belangrikheid van effektiewe kommunikasie tussen onderwysers en ouers
    01:03
  • Les 2: Die voordele van gereelde kommunikasie vir leerdersukses
  • Les 3: Die impak van positiewe ouer-onderwyser-verhoudings op akademiese prestasie en leerdersgedrag

Hoofstuk 2: Kommunikasiekanale en gereedskap

Hoofstuk 3: Vertroue en verstandhouding bou

Hoofstuk 4: Hanteer moeilike gesprekke

Hoofstuk 5: Samewerking en Vennootskap

Hoofstuk 6: Deurlopende verbetering en terugvoer

Finale toets om die kursus te voltooi | Effektiewe kommunikasie met ouers

Kursussertifikaat | Course Certificate

Verdien jou sertifikaat van voltooiing | Earn your certificate of completion

selected template

Student Ratings & Reviews

4.9
Total 7 Ratings
5
6 Ratings
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
ZS
1 week ago
Helped me
ME
2 weeks ago
Ek het baie effektiewe vaardighede geleer deur hierdie kursus. Dit het my ook gehelp om bevestiging te kry oor hoe ek die opvoeder-ouer en kind verhouding sien. Verhouding bou en oop en effektiewe kommunikasie is so belangrik vir alle verhoudinge wat ons hanhaaf in die lewe. Ons het almal ons swakhede, maar moet streef na persoonlike groei en om goeie verhoudinge te handhaaf. Dankie vir die insiggewende kursus ek het baie waarde daarin gevind.
AB
2 months ago
Effective communication with parents is so incredibly important and I believe this course will help all teachers with the how, what and why. Especially new teachers will benefit tremendously.
HJ
2 months ago
Dit was baie leersaam en sal in die vervolg makliker moeiliker situasies kan hanteer.
LH
3 months ago
Goeie kurses
LP
3 months ago
Hierdie kursus is puik. Ek gaan die notas gebruik om my onderwys personeel ook te leer om effiektief met ouers te kan kommunikeer wat net tot voordeel vir ons leerders, ouers, onderwysers en my as skoolhoof sal wees. PUIK KURSUS!!!
EE
3 months ago
Baie leersaam

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Pikkewyntjies LOGO 11zon

Pikkewyntjies Kleuterskool

logo

Our Family Daycare

Our method of teaching is a “hands-on” approach. Children, as most people, learn easiest and have more fun when they learn through their senses and by experiences.

Wonderwerkies Speelgroep 11zon

Wonderwerkies Speelgroepie

Ons streef daarna om vir elke kleuter ‘n tweede huis te wees waar ons die liefde vir Jesus kweek 🌸

The Playhouse Logo

The Playhouse - Speelskool

Speelskool geleë in Glen Marais, Kempton Park. Huislike atmosfeer, klein klassies. Kleuters 2 jaar +

POPUP Gesondheid Veiligheid en Higiëne in die Voorskool

Gesondheid, Veiligheid en Higiëne in die Voorskool | Kort Kursus

Met kinderveiligheid wat al hoe belangriker word, word die rol van die voorskoolse onderwyser ook groter om te verseker dat kinders in ‘n veilige omgewing is. Hierdie kursus dien as ‘n inleiding tot gesondheid, veiligheid en higiëne in die voorskool met wenke en bestepraktykriglyne om jou te help om ‘n veilige, gesonde en higiëniese voorskoolse omgewing te skep en te bestuur. (Formele, redigeerbare beleid sal afsonderlik beskikbaar wees vir aankoop.)

Health, Safety and Hygiene in the Preschool | Short Course

With child safety becoming ever more important, the role of the preschool teacher is ever increasing to ensure that children are in a safe environment. This course serves as an introduction to Health, Safety and Hygiene in the Preschool. With tips and best practice guidelines to assist you in creating and managing a safe, healthy & hygienic preschool environment, this course also includes guidelines on your sick policy. (Formal, editable policy will be available separately for purchase)

Maths in preschool 11zon

Wiskunde in die voorskool | Kortkursus

In die Wiskunde in die voorskool – Kortkursus kyk ons na die belangrikheid van getalbegrip, maar ook na die waarde van telrympies en ander patrone. Ons bespreek watter ander wiskundige vaardighede nóg van belang is en hoe om wiskunde in die voorskoolse klas prakties toe te pas.

Mathematics in the Preschool | Short Course

In the Mathematics in the Preschool Short Course we look at the importance of understanding numbers, but also at the value of counting rhymes and other patterns. We discuss which other mathematical skills are important and how to apply mathematics in the preschool classroom practically.

droomland

Droomland Christian Edu Care Centre

At Droomland Christian Educare Centre we believe in DREAMS

We nurture the firm belief that every child is unique in their own way. We can never replace Mommy and Daddy, but we undertake that while they are with us, we will love them as our own.

We will take care of them and encourage them to explore and learn new things. They will get healthy and nutritious food prepared with love. We will always comfort them when they are upset and crying and try and understand. We believe there is no better sound than kids laughing, and thus we strive to make them laugh and be happy all the time.

K&C LOGO 2023

Kidz & Crayonz Private Pre-School

Kidz & Crayonz is an architecturally designed, purpose built Pre-School, meaning the children’s best interests were at the heart of this project. This is very much reflected in its luxurious, child friendly layout and in the many extra features throughout the school. We created a ‘home away from home’ atmosphere in a relaxed, fun & safe environment.

Papierwerk & Admin

Ons bou ons reeks administratiewe dokumentasie wat jou sal bystaan in jou pligte as skoolhoof/spanleier. Ons reeks word uitgebrei om sleuteldokumentasie te verskaf wat nodig mag wees in jou daaglikse uitvoering van jou pligte.

Nou beskikbaar: Onderwysers-evalueringspakket | Onderwysers/Werknemerkontrak | Ouer – Skoolkontrak

Paperwork & Admin

We are building our range of administrative documentation that will assist you in your duties as principal/team leader. Our range is being expanded to provide key documentation that may be required in your day-to-day performance of your duties.

Now available: Teachers Evaluation Package | Teachers/Employee Contract | Parental – School Contract

Indiensopleiding

Maandelikse indiensopleiding vir jou en jou personeel met uiteenlopende onderwerpe wat die basiese beginsels van voorskoolse onderwys dek.
Relevante, insiggewende inhoud, aangebied in 25-50min videosessies.
Beskikbaar in ‘n 6 & 12-maande-sessiepakket of maandeliks. Hierdie kursusse sal elke maand beskikbaar wees vir jou/jou onderwysers om te gebruik.
Aflaaibare en drukbare opleidingbywoningsblad vir elke les.
Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan met ‘n rekenaar, tablet of selfoon vriendelik.

Dit is vir ‘n maksimum van 12 opvoeders. ‘n Lys van opleidingsgangers moet aan Aanlynkursusse gestuur word vir rekordhoudingdoeleindes.

In-Service Training

Monthly in-service training for you and your staff with varied topics covering the basics of preschool education.
Relevant, up-to-date informative content, presented in 25-50min video sessions.
Available in a 6 & 12-Month Session Pack or Monthly. These courses will be available each month for you/your teachers to use.
Downloadable and printable training attendance sheet for each lesson.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

This is for a maximum of 12 educators. A list of training attendees has to be forwarded to Aanlynkursusse for record keeping purposes.

Kort Kursusse

Ons bied ‘n reeks aanlyn kortkursusse aan wat spesifiek op pre-primêre onderwysers en versorgers gerig is. Met maklik om te volg lesinhoud (met video) wat jy in jou eie tyd en jou eie tempo kan voltooi. Jy sal ‘n digitale sertifikaat van voltooiing ontvang wat sy eie unieke reeksnommer het.

Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan verkry word met ‘n rekenaar, tablet of selfoon.

Short Courses

We offer a range of online short courses aimed specifically at pre-primary teachers and care-givers.

Easy to follow lesson content with video that you can complete in your own time and at your own pace. You will receive a digital certificate of completion that has its own unique serial number.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

Lys jou skool.

Vir slegs R45 per maand (2 maande gratis by annulering) kan jy jou skool op ons webwerf lys.

List your school.

 For only R45 per month (2 months free when paying annually), you can list your school on our website.

Aanlynkursusse Effective Communication 11zon

Effektiewe Kommunikasie met Ouers
Kort Kursus

Hierdie kort kursus het ten doel om onderwysers toe te rus met noodsaaklike strategieë vir effektiewe kommunikasie met ouers. Effektiewe kommunikasie bevorder positiewe verhoudings tussen onderwysers en ouers, wat lei tot beter ondersteuning vir leerders en ‘n meer bevorderlike leeromgewing. Hierdie kursus dek verskeie kommunikasiemetodes, strategieë om moeilike gesprekke te hanteer, en wenke om vertroue en verhouding met ouers te bou.

Effective Communication with Parents
Short Course

This short course aims to equip teachers with essential strategies for effective communication with parents. Effective communication fosters positive relationships between teachers and parents, leading to better support for students and a more conducive learning environment. This course will cover various communication methods, strategies for handling difficult conversations, and tips for building trust and rapport with parents.