5.00
(5 Ratings)

Musiek In die Voorskoolse Klaskamer | Kortkursus

Categories: Afrikaanse Kursusse
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Hierdie kursus bied ‘n omvattende ontleding van musiek se invloed op kinderontwikkeling. Ons kyk na die voordele van musiek op kognitiewe, emosionele en sosiale ontwikkeling en die neurologiese impak daarvan. Verder verbind ons musiek met die ELDAs en kyk na die uitdagings wat opvoeders in die gesig staar, maar ook na oplossings en die praktiese integrasie van musiekopvoeding in die daaglikse leerprogram.

Kursusinhoud

Hoofstuk 1: Die rol van musiek in kinderontwikkeling

Les 1: Musiek as ‘n universele taal

Les 2: Die voordele van musiek in kinderontwikkeling

Les 3: Die rol van musiek in kognitiewe ontwikkeling

Les 4: Die rol van musiek in emosionele ontwikkeling

Les 5: Die rol van musiek in sosiale ontwikkeling

 

Hoofstuk 2: Oorsig van ontwikkelingsteorieë wat verband hou met musiekopvoeding (Piaget, Montessori, Orff)

Les 1: Piaget

Les 2: Montessori

Les 3: Orff

 

Hoofstuk 3: Musiek en die ontwikkelende brein

Les 1: Hoe musiek die brein se ontwikkeling beïnvloed

Les 2: Musiek en neurale plastisiteit

Les 3: Die Mozart-effek: Mite of werklikheid?

 

Hoofstuk 4: Musiekaktiwiteite en die voordele daarvan

Les 1: Sang en vokale spel: Aanmoediging van uitdrukking en taalontwikkeling

Les 2: Beweging en dans: Die bevordering van motoriese vaardighede en koördinasie

Les 3: Ritme en perkussie: Ontwikkeling van tydsberekening en wiskundige begrip

Les 4: Luister en waardering: Kweek emosionele intelligensie en kulturele bewustheid

 

Hoofstuk 5: Uitdagings en oplossings in musiekopvoeding

Les 1: Algemene uitdagings wat opvoeders in die gesig staar in die implementering van musiekprogramme

Les 2: Oplossings en innoverende benaderings om hierdie uitdagings te oorkom

Les 3: Belangrikheid van ouerbetrokkenheid by musikale opvoeding

 

Hoofstuk 6: Musiek en die ELDAs

Les 1: Musiek en die ELDAs

Les 2: Praktiese strategieë om musiek in daaglikse aktiwiteite te integreer

Les 3: Kies van ouderdomsgeskikte musiek en instrumente

Les 4: Projek: Skep ‘n ouderdomsgeskikte musiekopvoedingslesplan vir ‘n vroeë kinderjare omgewing

 

Aflaaibare hulpbronne

  • Lys van musieksnitlyste en opvoedkundige materiaal vir verskillende ouderdomsgroepe
Show More

Course Content

Hoofstuk 1: Die rol van musiek in kinderontwikkeling

  • Les 1: Musiek as ‘n universele taal
    01:05
  • Les 2: Die voordele van musiek in kinderontwikkeling
  • Les 3: Die rol van musiek in kognitiewe ontwikkeling
  • Les 4: Die rol van musiek in emosionele ontwikkeling
  • Les 5: Die rol van musiek in sosiale ontwikkeling
  • Musiek In die Voorskoolse Klaskamer – Hoofstuk 1 Vasvra

Hoofstuk 2: Oorsig van ontwikkelingsteorieë wat verband hou met musiekopvoeding (Piaget, Montessori, Orff)

Hoofstuk 3: Musiek en die ontwikkelende brein

Hoofstuk 4: Musiekaktiwiteite en die voordele daarvan

Hoofstuk 5: Uitdagings en oplossings in musiekopvoeding

Hoofstuk 6: Musiek en die ELDAs

Finale toets om die kursus te voltooi | Musiek in die voorskool

Kursussertifikaat | Course Certificate

Verdien jou sertifikaat van voltooiing | Earn your certificate of completion

selected template

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 5 Ratings
5
5 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
CR
2 months ago
Ek is 'n gekwalifiseerde Sang & Drama afrigter, hierdie het ongelooflik gehelp om te verstaan hoe ek dit kan toepas vir klein lyfies! Dankie Aanlyn Kursusse!
AB
2 months ago
As the CEO of a Cognitive Development company that uses the proven channel of music, I couldn't have done any better in compiling a course myself. Well done.
ES
3 months ago
i loved it
Y
3 months ago
Ek het dit baie geniet
EE
3 months ago
Het baie geleer en is interessant

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Pikkewyntjies LOGO 11zon

Pikkewyntjies Kleuterskool

logo

Our Family Daycare

Our method of teaching is a “hands-on” approach. Children, as most people, learn easiest and have more fun when they learn through their senses and by experiences.

Wonderwerkies Speelgroep 11zon

Wonderwerkies Speelgroepie

Ons streef daarna om vir elke kleuter ‘n tweede huis te wees waar ons die liefde vir Jesus kweek 🌸

The Playhouse Logo

The Playhouse - Speelskool

Speelskool geleë in Glen Marais, Kempton Park. Huislike atmosfeer, klein klassies. Kleuters 2 jaar +

POPUP Gesondheid Veiligheid en Higiëne in die Voorskool

Gesondheid, Veiligheid en Higiëne in die Voorskool | Kort Kursus

Met kinderveiligheid wat al hoe belangriker word, word die rol van die voorskoolse onderwyser ook groter om te verseker dat kinders in ‘n veilige omgewing is. Hierdie kursus dien as ‘n inleiding tot gesondheid, veiligheid en higiëne in die voorskool met wenke en bestepraktykriglyne om jou te help om ‘n veilige, gesonde en higiëniese voorskoolse omgewing te skep en te bestuur. (Formele, redigeerbare beleid sal afsonderlik beskikbaar wees vir aankoop.)

Health, Safety and Hygiene in the Preschool | Short Course

With child safety becoming ever more important, the role of the preschool teacher is ever increasing to ensure that children are in a safe environment. This course serves as an introduction to Health, Safety and Hygiene in the Preschool. With tips and best practice guidelines to assist you in creating and managing a safe, healthy & hygienic preschool environment, this course also includes guidelines on your sick policy. (Formal, editable policy will be available separately for purchase)

Maths in preschool 11zon

Wiskunde in die voorskool | Kortkursus

In die Wiskunde in die voorskool – Kortkursus kyk ons na die belangrikheid van getalbegrip, maar ook na die waarde van telrympies en ander patrone. Ons bespreek watter ander wiskundige vaardighede nóg van belang is en hoe om wiskunde in die voorskoolse klas prakties toe te pas.

Mathematics in the Preschool | Short Course

In the Mathematics in the Preschool Short Course we look at the importance of understanding numbers, but also at the value of counting rhymes and other patterns. We discuss which other mathematical skills are important and how to apply mathematics in the preschool classroom practically.

droomland

Droomland Christian Edu Care Centre

At Droomland Christian Educare Centre we believe in DREAMS

We nurture the firm belief that every child is unique in their own way. We can never replace Mommy and Daddy, but we undertake that while they are with us, we will love them as our own.

We will take care of them and encourage them to explore and learn new things. They will get healthy and nutritious food prepared with love. We will always comfort them when they are upset and crying and try and understand. We believe there is no better sound than kids laughing, and thus we strive to make them laugh and be happy all the time.

K&C LOGO 2023

Kidz & Crayonz Private Pre-School

Kidz & Crayonz is an architecturally designed, purpose built Pre-School, meaning the children’s best interests were at the heart of this project. This is very much reflected in its luxurious, child friendly layout and in the many extra features throughout the school. We created a ‘home away from home’ atmosphere in a relaxed, fun & safe environment.

Papierwerk & Admin

Ons bou ons reeks administratiewe dokumentasie wat jou sal bystaan in jou pligte as skoolhoof/spanleier. Ons reeks word uitgebrei om sleuteldokumentasie te verskaf wat nodig mag wees in jou daaglikse uitvoering van jou pligte.

Nou beskikbaar: Onderwysers-evalueringspakket | Onderwysers/Werknemerkontrak | Ouer – Skoolkontrak

Paperwork & Admin

We are building our range of administrative documentation that will assist you in your duties as principal/team leader. Our range is being expanded to provide key documentation that may be required in your day-to-day performance of your duties.

Now available: Teachers Evaluation Package | Teachers/Employee Contract | Parental – School Contract

Indiensopleiding

Maandelikse indiensopleiding vir jou en jou personeel met uiteenlopende onderwerpe wat die basiese beginsels van voorskoolse onderwys dek.
Relevante, insiggewende inhoud, aangebied in 25-50min videosessies.
Beskikbaar in ‘n 6 & 12-maande-sessiepakket of maandeliks. Hierdie kursusse sal elke maand beskikbaar wees vir jou/jou onderwysers om te gebruik.
Aflaaibare en drukbare opleidingbywoningsblad vir elke les.
Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan met ‘n rekenaar, tablet of selfoon vriendelik.

Dit is vir ‘n maksimum van 12 opvoeders. ‘n Lys van opleidingsgangers moet aan Aanlynkursusse gestuur word vir rekordhoudingdoeleindes.

In-Service Training

Monthly in-service training for you and your staff with varied topics covering the basics of preschool education.
Relevant, up-to-date informative content, presented in 25-50min video sessions.
Available in a 6 & 12-Month Session Pack or Monthly. These courses will be available each month for you/your teachers to use.
Downloadable and printable training attendance sheet for each lesson.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

This is for a maximum of 12 educators. A list of training attendees has to be forwarded to Aanlynkursusse for record keeping purposes.

Kort Kursusse

Ons bied ‘n reeks aanlyn kortkursusse aan wat spesifiek op pre-primêre onderwysers en versorgers gerig is. Met maklik om te volg lesinhoud (met video) wat jy in jou eie tyd en jou eie tempo kan voltooi. Jy sal ‘n digitale sertifikaat van voltooiing ontvang wat sy eie unieke reeksnommer het.

Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan verkry word met ‘n rekenaar, tablet of selfoon.

Short Courses

We offer a range of online short courses aimed specifically at pre-primary teachers and care-givers.

Easy to follow lesson content with video that you can complete in your own time and at your own pace. You will receive a digital certificate of completion that has its own unique serial number.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

Lys jou skool.

Vir slegs R45 per maand (2 maande gratis by annulering) kan jy jou skool op ons webwerf lys.

List your school.

 For only R45 per month (2 months free when paying annually), you can list your school on our website.

Aanlynkursusse Effective Communication 11zon

Effektiewe Kommunikasie met Ouers
Kort Kursus

Hierdie kort kursus het ten doel om onderwysers toe te rus met noodsaaklike strategieë vir effektiewe kommunikasie met ouers. Effektiewe kommunikasie bevorder positiewe verhoudings tussen onderwysers en ouers, wat lei tot beter ondersteuning vir leerders en ‘n meer bevorderlike leeromgewing. Hierdie kursus dek verskeie kommunikasiemetodes, strategieë om moeilike gesprekke te hanteer, en wenke om vertroue en verhouding met ouers te bou.

Effective Communication with Parents
Short Course

This short course aims to equip teachers with essential strategies for effective communication with parents. Effective communication fosters positive relationships between teachers and parents, leading to better support for students and a more conducive learning environment. This course will cover various communication methods, strategies for handling difficult conversations, and tips for building trust and rapport with parents.