4.86
(7 Ratings)

Emosionele Intelligensie in die Klein Kind | Kortkursus

Categories: Afrikaanse Kursusse
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Emosionele intelligensie speel ‘n deurslaggewende rol in ‘n kind se algehele welstand en sukses in die lewe. Deur hul emosies te verstaan en te bestuur, kan kinders gesonde verhoudings ontwikkel, verantwoordelike besluite neem en effektief deur verskeie sosiale situasies navigeer.

In hierdie kursus kyk ons na die volgende:

Hoofstuk 1: Inleiding tot emosionele intelligensie in die vroeë kinderjare

 • Les 1: Definisie van emosionele intelligensie
 • Les 2: Belangrikheid van emosionele intelligensie in die vroeë kinderjare
 • Les 3: Oorsig van die emosionele ontwikkelingstadia (0-6 jaar)

Hoofstuk 2: Emosionele bewustheid en identifikasie

 • Les 1: Herkenning en etikettering van emosies by jong kinders
 • Les 2: Verstaan ​​die rol van emosies in gedrag
 • Les 3: Ontwikkel woordeskat vir emosies

Hoofstuk 3: Selfregulering en Emosionele Beheer

 • Les 1: Leer jong kinders selfreguleringstegnieke
 • Les 2: Die skep van ‘n ondersteunende omgewing vir emosionele regulering
 • Les 3: Identifisering van tekens van emosionele wanregulering en intervensiestrategieë

Hoofstuk 4: Empatie en Perspektief-neem

 • Les 1: Kweek empatie by jong kinders
 • Les 2: Aanmoediging van perspektiefneming deur spel en storievertelling
 • Les 3: Die aanspreek van uitdagende gedrag met empatie

Hoofstuk 5: Sosiale Vaardighede en Verhoudingsbou

 • Les 1: Bevordering van positiewe sosiale interaksies
 • Les 2: Onderrig van effektiewe kommunikasievaardighede
 • Les 3: Bou gesonde verhoudings in die vroeë kinderjare

Hoofstuk 6: Ouer- en versorgerbetrokkenheid

 • Les 1: Die rol van ouers en versorgers in die bevordering van emosionele intelligensie
 • Les 2: Samewerkende benaderings tussen opvoeders en gesinne
 • Les 3: Kommunikasiestrategieë om emosionele ontwikkeling met ouers te bespreek

Hoofstuk 7: Skep emosioneel ondersteunende omgewings

 • Les 1: Ontwerp van klaskamers en ruimtes wat emosionele welstand bevorder
 • Les 2: Implementering van roetines en rituele om emosionele ontwikkeling te ondersteun
 • Les 3: Inkorporering van emosionele intelligensie in die kurrikulum
Show More

Course Content

Hoofstuk 1: Inleiding tot emosionele intelligensie in die vroeë kinderjare

 • Les 1: Definisie van emosionele intelligensie
 • Les 2: Die Belangrikheid van emosionele intelligensie in die vroeë kinderjare
 • Oorsig van die emosionele ontwikkelingstadia (0-6 jaar)
  04:42

Hoofstuk 2: Emosionele bewustheid en identifikasie

Hoofstuk 3: Selfregulering en Emosionele Beheer

Hoofstuk 4: Empatie en Perspektief-neem

Hoofstuk 5: Sosiale Vaardighede en Verhoudingsbou

Hoofstuk 6: Ouer- en versorgerbetrokkenheid

Hoofstuk 7: Skep emosioneel ondersteunende omgewings

Finale toets om die kursus te voltooi | Emosionele Intelligensie in die Klein Kind

Kursussertifikaat | Course Certificate

Verdien jou sertifikaat van voltooiing | Earn your certificate of completion

selected template

Student Ratings & Reviews

4.9
Total 6 Ratings
5
6 Ratings
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
MT
4 days ago
good course
AV
3 months ago
Ek het dit geniet. Baie geleer om myself as grootmens ook te verstaan en 'n beter ondersteuning vir selfs my eie kinders te wees
ES
3 months ago
The information given was based on researched findings which makes the course so much more interesting and I had no problem with the understanding of the information as well as the different suggestions on how to help children through the processing and understanding of emotions
LT
4 months ago
Hierdie was so insiggewend vir beide onderwyser en ouer. Dit het soveel van my kennis bevestig en nuwe idees gekweek. Dankie vir die samestelling hiervan 🙂
CR
4 months ago
Loved it
LN
5 months ago
Outstanding course was a good learning experience

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Pikkewyntjies LOGO 11zon

Pikkewyntjies Kleuterskool

logo

Our Family Daycare

Our method of teaching is a “hands-on” approach. Children, as most people, learn easiest and have more fun when they learn through their senses and by experiences.

Wonderwerkies Speelgroep 11zon

Wonderwerkies Speelgroepie

Ons streef daarna om vir elke kleuter ‘n tweede huis te wees waar ons die liefde vir Jesus kweek 🌸

The Playhouse Logo

The Playhouse - Speelskool

Speelskool geleë in Glen Marais, Kempton Park. Huislike atmosfeer, klein klassies. Kleuters 2 jaar +

POPUP Gesondheid Veiligheid en Higiëne in die Voorskool

Gesondheid, Veiligheid en Higiëne in die Voorskool | Kort Kursus

Met kinderveiligheid wat al hoe belangriker word, word die rol van die voorskoolse onderwyser ook groter om te verseker dat kinders in ‘n veilige omgewing is. Hierdie kursus dien as ‘n inleiding tot gesondheid, veiligheid en higiëne in die voorskool met wenke en bestepraktykriglyne om jou te help om ‘n veilige, gesonde en higiëniese voorskoolse omgewing te skep en te bestuur. (Formele, redigeerbare beleid sal afsonderlik beskikbaar wees vir aankoop.)

Health, Safety and Hygiene in the Preschool | Short Course

With child safety becoming ever more important, the role of the preschool teacher is ever increasing to ensure that children are in a safe environment. This course serves as an introduction to Health, Safety and Hygiene in the Preschool. With tips and best practice guidelines to assist you in creating and managing a safe, healthy & hygienic preschool environment, this course also includes guidelines on your sick policy. (Formal, editable policy will be available separately for purchase)

Maths in preschool 11zon

Wiskunde in die voorskool | Kortkursus

In die Wiskunde in die voorskool – Kortkursus kyk ons na die belangrikheid van getalbegrip, maar ook na die waarde van telrympies en ander patrone. Ons bespreek watter ander wiskundige vaardighede nóg van belang is en hoe om wiskunde in die voorskoolse klas prakties toe te pas.

Mathematics in the Preschool | Short Course

In the Mathematics in the Preschool Short Course we look at the importance of understanding numbers, but also at the value of counting rhymes and other patterns. We discuss which other mathematical skills are important and how to apply mathematics in the preschool classroom practically.

droomland

Droomland Christian Edu Care Centre

At Droomland Christian Educare Centre we believe in DREAMS

We nurture the firm belief that every child is unique in their own way. We can never replace Mommy and Daddy, but we undertake that while they are with us, we will love them as our own.

We will take care of them and encourage them to explore and learn new things. They will get healthy and nutritious food prepared with love. We will always comfort them when they are upset and crying and try and understand. We believe there is no better sound than kids laughing, and thus we strive to make them laugh and be happy all the time.

K&C LOGO 2023

Kidz & Crayonz Private Pre-School

Kidz & Crayonz is an architecturally designed, purpose built Pre-School, meaning the children’s best interests were at the heart of this project. This is very much reflected in its luxurious, child friendly layout and in the many extra features throughout the school. We created a ‘home away from home’ atmosphere in a relaxed, fun & safe environment.

Papierwerk & Admin

Ons bou ons reeks administratiewe dokumentasie wat jou sal bystaan in jou pligte as skoolhoof/spanleier. Ons reeks word uitgebrei om sleuteldokumentasie te verskaf wat nodig mag wees in jou daaglikse uitvoering van jou pligte.

Nou beskikbaar: Onderwysers-evalueringspakket | Onderwysers/Werknemerkontrak | Ouer – Skoolkontrak

Paperwork & Admin

We are building our range of administrative documentation that will assist you in your duties as principal/team leader. Our range is being expanded to provide key documentation that may be required in your day-to-day performance of your duties.

Now available: Teachers Evaluation Package | Teachers/Employee Contract | Parental – School Contract

Indiensopleiding

Maandelikse indiensopleiding vir jou en jou personeel met uiteenlopende onderwerpe wat die basiese beginsels van voorskoolse onderwys dek.
Relevante, insiggewende inhoud, aangebied in 25-50min videosessies.
Beskikbaar in ‘n 6 & 12-maande-sessiepakket of maandeliks. Hierdie kursusse sal elke maand beskikbaar wees vir jou/jou onderwysers om te gebruik.
Aflaaibare en drukbare opleidingbywoningsblad vir elke les.
Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan met ‘n rekenaar, tablet of selfoon vriendelik.

Dit is vir ‘n maksimum van 12 opvoeders. ‘n Lys van opleidingsgangers moet aan Aanlynkursusse gestuur word vir rekordhoudingdoeleindes.

In-Service Training

Monthly in-service training for you and your staff with varied topics covering the basics of preschool education.
Relevant, up-to-date informative content, presented in 25-50min video sessions.
Available in a 6 & 12-Month Session Pack or Monthly. These courses will be available each month for you/your teachers to use.
Downloadable and printable training attendance sheet for each lesson.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

This is for a maximum of 12 educators. A list of training attendees has to be forwarded to Aanlynkursusse for record keeping purposes.

Kort Kursusse

Ons bied ‘n reeks aanlyn kortkursusse aan wat spesifiek op pre-primêre onderwysers en versorgers gerig is. Met maklik om te volg lesinhoud (met video) wat jy in jou eie tyd en jou eie tempo kan voltooi. Jy sal ‘n digitale sertifikaat van voltooiing ontvang wat sy eie unieke reeksnommer het.

Kursusse is 24/7 beskikbaar en kan verkry word met ‘n rekenaar, tablet of selfoon.

Short Courses

We offer a range of online short courses aimed specifically at pre-primary teachers and care-givers.

Easy to follow lesson content with video that you can complete in your own time and at your own pace. You will receive a digital certificate of completion that has its own unique serial number.
Courses are available 24/7 and can be accessed using a computer, tablet or mobile phone.

Lys jou skool.

Vir slegs R45 per maand (2 maande gratis by annulering) kan jy jou skool op ons webwerf lys.

List your school.

 For only R45 per month (2 months free when paying annually), you can list your school on our website.

Aanlynkursusse Effective Communication 11zon

Effektiewe Kommunikasie met Ouers
Kort Kursus

Hierdie kort kursus het ten doel om onderwysers toe te rus met noodsaaklike strategieë vir effektiewe kommunikasie met ouers. Effektiewe kommunikasie bevorder positiewe verhoudings tussen onderwysers en ouers, wat lei tot beter ondersteuning vir leerders en ‘n meer bevorderlike leeromgewing. Hierdie kursus dek verskeie kommunikasiemetodes, strategieë om moeilike gesprekke te hanteer, en wenke om vertroue en verhouding met ouers te bou.

Effective Communication with Parents
Short Course

This short course aims to equip teachers with essential strategies for effective communication with parents. Effective communication fosters positive relationships between teachers and parents, leading to better support for students and a more conducive learning environment. This course will cover various communication methods, strategies for handling difficult conversations, and tips for building trust and rapport with parents.